Aktualności

UCHWAŁA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z 12 września 2017 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 976 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139 i 1452) Krajowa Rada Sądownictwa stanowi, co następuje:

§ 1.
Uchwala się Regulamin Krajowej Rady Sądownictwa, stanowiący załącznik do niniejszego aktu.

§ 2.
Traci moc uchwała nr 125/2015 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. poz. 304 oraz
z 2016 r. poz. 51 i 771).

§ 3.
1.    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2.    Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.


< powrót

print