Aktualności

Działalność Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2014-2017 Ujęcie statystyczne    W latach 2014-2017 Krajowa Rada Sądownictwa odbyła 69 posiedzeń plenarnych, które trwały łącznie 233 dni. Przewodniczący Rady powołał w tym czasie 1799 zespołów w celu przygotowania spraw indywidualnych na posiedzenia plenarne Rady. Zespoły te odbyły łącznie 1551 posiedzeń, w trakcie których przeprowadziły rozmowy z 896 osobami: kandydatami do pełnienia urzędu na stanowiska sędziowskie, prezesami sądów, przewodniczącymi wydziałów i wizytatorami.
Krajowa Rada Sądownictwa rozpoznała w tym czasie 15037 zgłoszeń do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, administracyjnych i wojskowych oraz w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym, celem przedstawienia wyłonionych kandydatów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie. W wyniku przeprowadzonych postępowań nominacyjnych Rada przedstawiła Prezydentowi RP wnioski o powołanie 1472 osób.
    W omawianym okresie Krajowa Rada Sądownictwa podjęła łącznie ponad 3000 uchwał w sprawach osobowych i problemowych. Rozpatrzyła także ponad 15000 pism, wpływających w ramach procedury skarg, wniosków i petycji. Korzystała również z kompetencji przysługujących jej w postępowaniach dyscyplinarnych: 31 razy wniosła odwołanie do Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego od wyroków sądów apelacyjnych – sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji (5 razy na korzyść i 26 razy na niekorzyść obwinionego sędziego), dwukrotnie wniosła też zażalenie na postanowienie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego (dotyczące odmowy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego oraz umorzenia postępowania dyscyplinarnego).
    Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniowała łącznie około 600 projektów aktów normatywnych dotyczących sądownictwa, sędziów lub asesorów sądowych i wyraziła 59 stanowisk w sprawach z tego zakresu, prezentując oceny i postulaty odnośnie sytuacji władzy sądowniczej jako jednego z filarów demokratycznego państwa prawa.
    Rada sześciokrotnie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia do występowania do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 186 ust. 2 Konstytucji) – jeden raz w 2015 r. i pięć razy w 2016 r. W dniu 8 marca 2017 r. Rada podjęła jednak decyzję o wycofaniu czterech nierozpoznanych wniosków, skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego w 2016 r.
Od 2014 r. do końca 2017 r. Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła wyróżnić medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae” 244 osoby, w uznaniu ich postawy i zasług dla wymiaru sprawiedliwości.
    W związku z zainicjowaniem przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 13 października 2017 r. procedury powierzenia asesorom sądowym obowiązków sędziego w sądach powszechnych, obejmującej 265 indywidualnych spraw osób mianowanych asesorami sądowymi z dniem 21 września 2017 r., Krajowa Rada Sądownictwa ostatecznie wyraziła sprzeciw wobec pełnienia przez asesorów sądowych tych obowiązków w 13 sprawach indywidualnych, wobec 252 osób uchyliła zaś pierwotnie wyrażony sprzeciw.
    W omawianym okresie Krajowa Rada Sądownictwa była organizatorem lub współorganizatorem licznych konferencji i seminariów, a także zebrań przedstawicieli zebrań sędziów sądów apelacyjnych i zgromadzeń ogólnych sędziów okręgów. Przedstawiciele Rady często uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez inne podmioty i instytucje, w tym o charakterze międzynarodowym. Aktywną działalność międzynarodową Rada prowadziła w szczególności w ramach członkostwa w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) oraz w działających przy Radzie Europy Radzie Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) i Grupie Państw przeciwko Korupcji (GRECO). Ważnym elementem międzynarodowej działalności Rady pozostawała również współpraca z Radami Sądownictwa innych państw, zwłaszcza tych będących członkami Unii Europejskiej.

< powrót

print