Uchwała Nr 381/2014 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr 381/2014

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 16 października 2014 r.

 w sprawie zasad uhonorowania

medalem „Zasłużony dla Wymiaru SprawiedliwościBene Merentibus Iustitiae

 

 Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 126, poz. 714 z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

§ 1

  1. Krajowa Rada Sądownictwa, ustanawia medal „Zasłużony dla Wymiaru SprawiedliwościBene Merentibus Iustitiae”.
  2. Krajowa Rada Sądownictwa może uhonorować medalem, o którym mowa w ust. 1, osoby zasłużone dla wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności:

           1) sędziów,

           2) sędziów w stanie spoczynku,

           3) byłych sędziów,

               którzy wyróżnili się pracą orzeczniczą lub pozaorzeczniczą.

  1. Krajowa Rada Sądownictwa może nadać medal, o którym mowa w ust. 1, pośmiertnie.
  2. Ta sama osoba może być uhonorowana medalem, o którym mowa w ust. 1, jednokrotnie.

§ 2

Opis, materiał, wymiaryi wzór rysunkowy medalu„Zasłużony dla Wymiaru SprawiedliwościBene Merentibus Iustitiae” określa Szef Biura Krajowej Rady Sądownictwa i przedstawia propozycję do akceptacji Rady.

§ 3

Regulamin uhonorowania medalem „Zasłużony dla Wymiaru SprawiedliwościBene Merentibus Iustitiae” określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Do postępowań niezakończonych w sprawie uhonorowania medalem „Zasłużony dla Wymiaru SprawiedliwościBene Merentibus Iustitiae” stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 348/2014 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 4 września 2014 r. w sprawie uhonorowania sędziów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Pliki do pobrania:

< powrót

print