Niniejszym informujemy o planowanej przerwie technicznej w dniu 09-06-2017 od godziny 18:00 do 24:00 i w dniu 12-06-2017 od godziny 14:00 do 20:00

Od 1 października 2014 r. zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w sądach powszechnych oraz innych czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim kandydat dokonuje za pośrednictwem systemu  teleinformatycznego obsługującego to postępowanie (zob. ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2014 r. poz. 512).

Powoływanie na wolne stanowiska sędziego sądu powszechnego, o których obwieszczono przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, odbywa się na podstawie przepisów  dotychczasowych - tj. zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w sądach powszechnych obwieszczone przed 1 października 2014 r. dokonuje się drogą tradycyjną (papierową).

Zgodnie z art. 57 § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Krajowa Rada Sądownictwa udostępnia na swojej stronie internetowej system teleinformatyczny obsługujący postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim w sądzie powszechnym.

Lista formatów danych przyjmowanych w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim zgodnie z zał. nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

e-nominacje

System teleinformatyczny prowadzi Minister Sprawiedliwości,

pomoc techniczna jest dostępna pod nr tel. 0 71 748 96 00

(w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30)

oraz adresem e-mail: workflow@bialystok.sa.gov.pl

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU E-NOMINACJE

 

 

system teleinformatyczny prowadzi Minister Sprawiedliwości, pomoc techniczna jest dostępna pod Nr tel. 0 71 748 96 00 oraz adresem e-mail: workflow@bialystok.sa.gov.pl
17 w godzinach 16:00-21:00

W dniu 09-06-2017 od godziny 18:00 do 24:00

W dniu 12-06-2017 od godziny 14:00 do 20:00
print