Krajowa Rada Sądownictwa zapewnia obsługę administracyjną Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych oraz ich zastępców przez utworzenie odrębnej komórki organizacyjnej w ramach Biura Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych

Piotr SCHAB – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,

został powołany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych na czteroletnią kadencję z dniem 4 czerwca 2018 r.

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych (powołani przez Ministra Sprawiedliwości z dniem 18 czerwca 2018 r.):

-         Michał Lasota, sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim,

-         Przemysław Radzik, sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

               Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych są oskarżycielami przed sądem dyscyplinarnym w sprawach sędziów sądów apelacyjnych oraz prezesów i wiceprezesów sądów apelacyjnych i sądów okręgowych. W sprawach pozostałych sędziów sądów okręgowych, a także prezesów oraz wiceprezesów sądów rejonowych uprawnionym oskarżycielem jest zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądzie apelacyjnym, a w sprawach sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych – zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądzie okręgowym.

"Zastępców rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądach apelacyjnych i sądach okręgowych powołuje Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych spośród 3 kandydatów, przedstawionych - odpowiednio - przez Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji lub Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu."

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych może przejąć sprawę prowadzoną przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym i przy sądzie apelacyjnym, a także przekazać temu rzecznikowi sprawę do prowadzenia, z tym, że w przypadku Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie apelacyjnym sprawę może przekazać do prowadzenia lub wyznaczyć do jej prowadzenia innego zastępcę tylko spośród zastępców rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądach apelacyjnych.

 

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Wojskowych

mjr Andrzej WILCZEWSKI – sędzia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Gdyni, powołany uchwałą nr 486/2014 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 grudnia 2014 r. na czteroletnią kadencję z dniem 1 lutego 2015 r.

(pełni funkcję na podstawie art. 116 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym do czasu powołania nowego Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych przez Ministra Sprawiedliwości - po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej i Krajowej Rady Sądownictwa).

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Wojskowych jest oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym w sprawach sędziów wojskowych sądów okręgowych, a także prezesów oraz zastępców prezesów wojskowych sądów garnizonowych.

W sprawach pozostałych sędziów sądów wojskowych zadania te realizuje Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych - mjr Krzysztof Baranowski, sędzia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie.

 

 

print