Na posiedzeniu plenarnym KRS, które zakończyło się 17 maja br., Przewodnicząca Rady, sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka przedstawiła informację o pracy Tomasza Szmydta w biurze Rady. Tomasz Szmydt pracował na delegacji w biurze Rady jako dyrektor Wydziału Prawnego od 1 września 2018 r. do 28 sierpnia 2019 r. Przewodnicząca KRS przedstawiła zakres obowiązków byłego sędziego, decyzje, jakie podejmował i pisma, które przygotowywał. Przewodnicząca poinformowała też, że nie udostępniano mu dokumentów zawierających informacje niejawne. Stosowne dokumenty dotyczące pracy Tomasza Szmydta zostały udostępnione członkom Rady w formie elektronicznej w specjalnym folderze w intranecie, a dyskusję dotyczącą pracy T. Szmydta w KRS postanowiono odłożyć do czasu zapoznania się z całością dokumentacji przez wszystkich członków Rady.

Rada postanowiła przełożyć głosowanie dotyczące oceny kandydatury prof. Piotra Girdwoynia na stanowisko dyrektora KSSiP w związku z koniecznością szczegółowego uzasadnienia stanowiska Rady po publicznym wysłuchaniu kandydata, który zadeklarował, że nie będzie odpowiadał na pytania sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej ustawą z 2018 r. Głosowanie nad opinią odbędzie się w trybie obiegowym.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka zwróciła uwagę na możliwość zmiany harmonogramu posiedzeń Rady ze względu na sytuację aplikantów KSSiP. Kandydatury aplikantów miały być rozpatrywane na dwutygodniowym posiedzeniu w czerwcu br., ale prawdopodobnie ten termin będzie nierealny ze względu na informacje uzyskane z KSSiP, że dokumentacja egzaminowanych aplikantów może zostać przekazana do KRS dopiero na początku lipca.

Dodatkowo wysłuchiwany przez Radę kandydat na dyrektora KSSiP nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi, czy – jeśli zostanie dyrektorem - wykona obowiązek, wynikający z ustawy o KSSiP i prześle do KRS dokumenty aplikantów z informacją o dokonanym przez nich wyborze stanowiska asesorskiego oraz inne wymagane materiały. Dopiero na ich podstawie możliwe jest bowiem rozpoznanie ich kandydatur przez Radę. Istnieje obawa, że w tej sytuacji aplikanci pozostaną w zawieszeniu i bez środków utrzymania, gdyż stypendium otrzymują tylko przez cztery miesiące od daty ukończenia aplikacji. W tym roku zakończyła się ona 6 kwietnia.

Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadziła konkursy na stanowiska sędziowskie i podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP dziewięciu wniosków o powołanie na stanowiska sędziego sądu okręgowego i jeden wniosek o powołanie na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego. Rozstrzygnięcie dwóch konkursów zostało odroczone do czasu wysłuchania kandydatów. Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali 11 wniosków asesorów o powołanie na stanowisko sędziego w sądach rejonowych.

                                                                                                                                                              Rzecznik Prasowy
                                                                                                                                                              Krajowej Rady Sądownictwa