Data wydarzenia: 22-12-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 13 grudnia 2022 r. (znak: SPS-WP.020.340.3.2022), w zakresie, w jakim dotyczy zmian w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2022 r. poz. 1728, 1846 i 2185), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt