Data wydarzenia: 30-03-23
Data końca wydarzenia: 30-03-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 30 marca 2023 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu RP z 3 marca 2023 r. (znak: SPS-WP.020.44.7.2023) opiniuje go negatywnie.

 Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF