Data wydarzenia: 18-05-23
Data końca wydarzenia: 18-05-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 18 maja 2023 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy - prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych: UC120), przekazanym w dniu 21 kwietnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (znak: DPG-IV.4391.2.2023), nie zgłasza uwag do projektu.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

WP.420.32.2023