Data wydarzenia: 14-03-23
Data końca wydarzenia: 17-03-23

14 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
15 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
16 marca – godz. 9:15 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
17 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 14-17 marca 2023 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (B722);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa:
A. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
SN:
12.1. SN Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych M.P. z 2021 r., poz. 392 (7 kandydatów na 4 miejsca);
ASESOR DO WSA:
12.2. Asesor do WSA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 803 (6 kandydatów na 1 miejsce);
SĄDY POWSZECHNE:
12.3. SR w Działdowie M.P. z 2022 r., poz. 687 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.4. SA w Katowicach M.P. z 2022 r., poz. 683 (1 kandydat na 1 miejsce);
PO SN:
12.5. SO w Radomiu M.P. z 2021 r., poz. 8 (2 kandydatów na 1 miejsce)
ZASTRZEŻENIE:
12.6. do SR w Szamotułach M.P. z 2022 r., poz. 1280;
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Oświadczenie kandydata o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od uchwały KRS;
18. Przyjęcie Protokołu:
18.1. Nr 2/2023 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 17-20 stycznia 2023 r.;
19. Wolne wnioski;