Data wydarzenia: 01-03-23

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2023 r. (znak: DLUS-I.4601.9.2023), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt