Data wydarzenia: 30-03-23
Data końca wydarzenia: 30-03-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 30 marca 2023 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie
oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw, przekazanym w dniu 12 stycznia 2023 r. przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu [znak: SPS-WP.020.4.5.2023], opiniuje go negatywnie.
Przedstawiony projekt powiela bowiem treści zaproponowane uprzednio w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw [druk sejmowy nr 2701], który Rada zaopiniowała negatywnie w dniu 9 listopada 2022 r. Zgłoszone wówczas uwagi Rady zachowują swoją aktualność.

 Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF