Data wydarzenia: 14-06-23
Data końca wydarzenia: 14-06-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 14 maja 2023 r. (znak DLUS-I.469.1.2021) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje projekt pozytywnie, nie zgłaszając do niego uwag.

 Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF