Data wydarzenia: 16-06-23
Data końca wydarzenia: 16-06-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 16 czerwca 2023 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, przedstawionym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 17 maja 2023 r. (znak SPS- WP.020.114.5.2023) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje go pozytywnie podzielając stanowisko projektodawców o konieczności wprowadzenia zmian.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF