Data wydarzenia: 15-06-23
Data końca wydarzenia: 15-06-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (druk sejmowy nr 3251)


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości przekazanym w dniu 23 maja 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS-WP.020.136.5.2023) opiniuje projekt pozytywnie.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF