Data wydarzenia: 17-06-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Komisji prawdy i zadośćuczynienia w sprawach związanych z zachowaniami o charakterze pedofilskim osób duchownych

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o Komisji prawdy i zadośćuczynienia w sprawach związanych z zachowaniami o charakterze pedofilskim osób duchownych, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 26 maja 2020 r. (znak: SPS-WP-173-95/20), opiniuje go negatywnie.

Rada pragnie podkreślić, że ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, w sposób kompleksowy reguluje kwestie dotyczące przeciwdziałaniu czynom godzącym w wolność seksualną, obejmując swą regulacją także zachowania o charakterze pedofilskim osób duchownych.

W ocenie Rady ochrona osób pokrzywdzonych czynami "pedofilskimi" może więc być efektywnie realizowana przy zastosowaniu rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji  do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz przewidzianych w niej innych aktach prawnych tj. kodeks cywilny, kodeks karny, kodeks postępowania cywilnego, co czynni zbędnym powoływanie nowej instytucji i dodatkowych procedur, zgodnie z opiniowanym projektem ustawy o Komisji prawdy i zadośćuczynienia w sprawach związanych z zachowaniami o charakterze pedofilskim osób duchownych.