Data wydarzenia: 22-08-23
Data końca wydarzenia: 25-08-23

Podczas zakończonego 25 sierpnia 2023 r. posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa odbyło się publiczne wysłuchanie kandydatów na sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Każdy zainteresowany mógł ocenić dorobek zawodowy, naukowy i orzeczniczy kandydatów dzięki transmisji internetowej na stronie www.krs.pl. Obowiązek transmisji wysłuchań kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i w Sądzie Najwyższym, zgodnie z zasadą transparentności, jest zapisany w Regulaminie Rady.

W konkursie na stanowisko sędziego Izby Finansowej NSA wzięli udział sędziowie: Elżbieta Iwona Olechniewicz, Małgorzata Bejgerowska, Alojzy Skrodzki, Dariusz Marian Zalewski i Bogusław Adam Woźniak.

Rada zdecydowała o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosku o powołanie na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego sędziego WSA w Gdańsku Bogusława Adama Woźniaka. Pozostali kandydaci nie otrzymali wymaganej liczby głosów.

Krajowa Rada Sądownictwa dyskutowała o sposobie procedowania wniosków sędziów o wyrażenie zgody na zajmowanie przez nich stanowiska po ukończeniu 65 lat. Członkowie Rady dyskutowali przede wszystkim o dopuszczalności rozpatrywania odwołań od decyzji KRS przez Sąd Najwyższy z uwagi na przepisy Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Rada zdecydowała o umorzeniu odwołania sędziego Waldemara Żurka z Sądu Okręgowego w Krakowie od podziału czynności, ustalonego przez prezesa tego sądu. 6 lipca 2023 r. podjął on decyzję, że odwołujący się oraz część sędziów I Wydziału Cywilnego SO nie będzie orzekać w sprawach zażaleń rozpoznawanych przez inny skład Sądu Okręgowego oraz skarg na czynności referendarza.

Z pisma Prezesa SO w Krakowie wynika, że Waldemar Żurek należy do grupy sędziów o największych referatach i do sędziów o najmniejszej liczbie załatwionych spraw. Rada uznała, że z powodu konieczności zapewnienia sprawności postępowań zażaleniowych decyzja Prezesa SO w Krakowie jest uzasadniona.

Krajowa Rada przeprowadziła konkursy na stanowiska sędziowskie i podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP 20 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego, dwa wnioski o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego i jeden - o powołanie do sądu apelacyjnego. Skierowała do Prezydenta RP dwa wnioski o powołanie asesora wojewódzkiego sądu administracyjnego na urząd sędziego. Rozstrzygnięcie kilku konkursów odroczono z powodu konieczności uzupełnienia materiałów lub wysłuchania kandydatów.

Rada rozpatrzyła także 12 spraw dotyczących wniosków o cofnięcie zgłoszeń udziału w konkursach, pozytywnie rozpatrzyła dwa oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego, dwa - negatywnie, a w przypadku trzech oświadczeń odroczyła rozstrzygnięcie. Członkowie Rady uwzględnili cztery wnioski o przeniesienie sędziego w stan spoczynku, a jeden odrzucili.

Krajowa Rada Sądownictwa zajęła także stanowisko w sprawie dwóch skarg rozpoznawanych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i zaopiniowała dziewięć projektów aktów prawnych.
                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                   Rzecznik Prasowy
                                                                                                                                                                                                                                   Krajowej Rady Sądownictwa