Data wydarzenia: 23-10-23
Data końca wydarzenia: 27-10-23

Podczas zakończonego 27 października 2023 r. posiedzenia plenarnego Krajowej Rady Sądownictwa odbyły się publiczne wysłuchania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uczestnicy konkursów przedstawiali swój dorobek orzeczniczy i naukowy oraz omawiali ciekawe i ważne zagadnienie prawne, które powinny – ich zdaniem - rozstrzygnąć sądy, do jakich kandydują. Odpowiadali też na pytania członków Rady. Przebieg wysłuchań można było śledzić na żywo dzięki transmisji dostępnej na internetowej stronie Rady.

W konkursie na stanowisko sędziego Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego wzięli udział sędziowie: Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz, dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko - prof. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Tomasz Smoleń, Alojzy Skrodzki, dr hab. Krzysztof Sobieralski - prof. Uniwersytetu Wrocławskiego. Rada w tajnym głosowaniu zdecydowała o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosku o powołanie na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Elżbiety Czarny-Drożdżejko. Pozostali kandydaci nie otrzymali wymaganej liczby głosów.

W konkursie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wzięli udział sędziowie: Honorata Łopianowska, dr Paweł Bucoń, Jarosław Dudzicz, dr Maciej Mitera, dr hab. Piotr Telusiewicz oraz profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. Grzegorz Pastuszko. W tajnym głosowaniu najwięcej głosów otrzymał dr. hab. Grzegorz Pastuszko, którego kandydatura wraz z wnioskiem o powołanie zostanie przedstawiona Prezydentowi RP.

W posiedzeniu KRS uczestniczyli jako goście zaproszeni przez Przewodniczącego Rady przedstawiciele Stowarzyszenia Ławników Polskich oraz studenci prawa, którzy z zainteresowaniem obserwowali postępowania konkursowe i wysłuchania kandydatów na sędziów.

Podczas posiedzenia Przewodniczący Rady sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka przedstawiła uchwałę Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów Sędziowie RP w Krakowie w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości. Stowarzyszenie widzi potrzebę dalszych reform wymiaru sprawiedliwości, które nie mogą polegać na niweczeniu dotychczasowych osiągnięć w tej dziedzinie. Jak podkreślono w uchwale: „Obecnie największym wyzwaniem jest przeciwstawienie się próbom anarchizacji wymiaru sprawiedliwości, polegającym na kwestionowaniu statusu tysięcy sędziów powołanych przez Prezydenta RP, wybranego w powszechnych, demokratycznych wyborach. Kolejnym etapem reformy wymiaru sprawiedliwości powinno być rozpoczęcie prac nad jednolitym statusem wszystkich sędziów i wprowadzeniem rozwiązań gwarantujących przyśpieszenie rozpoznawania spraw.”

Rada rozpatrzyła także 11 spraw dotyczących wniosków o cofnięcie zgłoszeń udziału w konkursach, pozytywnie rozpatrzyła cztery oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego: jedno pozytywnie, trzy negatywnie. Członkowie Rady uwzględnili cztery wnioski o stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku, a jeden umorzyli. Ponownie rozpatrzyli dwie sprawy kandydatów do sądów powszechnych i zadecydowali o ponownym rozpatrzeniu wniosku egzaminowanego aplikanta aplikacji prokuratorskiej starającego się o wybór na stanowisko asesorskie oraz cztery odwołania od podziału czynności, a także trzy zastrzeżenia kandydatów na pozostawienie ich karty zgłoszenia bez dalszego biegu.

Krajowa Rada Sądownictwa zajęła także stanowisko w sprawie trzech skarg rozpoznawanych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, uznając je za niedopuszczalne i zaopiniowała sześć projektów aktów prawnych.

                                                                                                                                                                                                              Rzecznik Prasowy
                                                                                                                                                                                                              Krajowej Rady Sądownictwa