Data wydarzenia: 13-06-23
Data końca wydarzenia: 13-06-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 czerwca 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (B745), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 22 maja 2023 r. (znak DLPC-V.4190.4.2023) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje go pozytywnie podzielając stanowisko projektodawców o konieczności wprowadzenia zmian.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.43.2023