Data wydarzenia: 15-06-23
Data końca wydarzenia: 15-06-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, przedstawionym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 7 czerwca 2023 r. (znak SPS-WP.020.145.5.2023) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje go pozytywnie podzielając stanowisko projektodawców o konieczności wprowadzenia zmian.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF