Data wydarzenia: 10-05-24
Data końca wydarzenia: 10-05-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 maja 2024 r.

 sprawie rządowego projektu ustawy - o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy - o zmianie ustawy - Kodeks kamy oraz niektórych innych ustaw (znak: DLPK-I.400.2.2024) opiniuje projekt pozytywnie zgłaszając jednocześnie zastrzeżenia w przedmiocie pozostawienia przez projektodawcę w obrocie prawnym fakultatywności przepisów dotyczących orzeczenia konfiskaty mienia lub nawiązki.


Ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy - Kodeks kamy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2600) wskrzeszono w kodeksie karnym instytucje konfiskaty mienia w postaci konfiskaty pojazdu mechanicznego (nazwaną przepadkiem) i to również na poziomie lex imperativus, która weszła w życie z dniem 14 marca 2024 roku.
Konfiskata mienia zniesiona została w marcu 1990 roku w wyniku nowelizacji kodeksu karnego z 1969 roku i nie powróciła w kodeksie karnym z roku 1997.
Obecna propozycja zmierza do częściowego odwrócenia stanu prawnego sprzed 14 marca 2024 roku. Projektodawca proponuje zniesienie przepisów imperatywnych pozostawiając jednakże fakultatywność w zakresie orzekania konfiskaty mienia lub w przypadku ziszczenia ściśle reglamentowanych przesłanek dotyczących przeciwwskazań do orzekania konfiskaty, orzeczenie nawiązki.
Niewątpliwie uregulowanie de lege lata budziło i budzi istotne wątpliwości natury konstytucyjnej. Dotyczą one wzorców konstytucyjnych z art. 2 i 32.
Wprawdzie konfiskata mienia nie jest karą, zatem nie dotyczą tej instytucji dyrektywy jej wymiaru, jednakże stanowi specyficzną, szczególną sankcję zależną od wartości pojazdu.
W tym stanie rzeczy o dolegliwości za popełniony czyn nie decydują przesłanki ustawowe lecz wartość pojazdu, będącego niejednokrotnie istotnym składnikiem mienia sprawcy.
Nie może ujść uwadze, że jest jedną z ważniejszych zasad zapisanych w Konstytucji RP jest zasada proporcjonalności oraz ochrona własności. Jako sprzeczną z powyższymi zasadami należy uznać możliwość wymierzania kary bez związku z czynem.
Polskie prawo nie zna kar nieoznaczonych, a tak należy traktować konfiskatę pojazdu o wartości zależnej jedynie od materialnej sytuacji ukaranego.
Konfiskata słusznie zniknęła w momencie, gdy zdecydowano się na odejście od represyjnego prawa PRL-u godzącego w ich mienie oraz skierowano się do kierunku zasad, zgodnie z którymi, wolność osobista i własność winna podlegać jedynie zrozumiałym i racjonalnym ograniczeniom. Należy zatem podkreślić, że konfiskata pojazdu jest wyrazem odejścia od tych reguł.
Dotyczy to każdej konfiskaty niezależnie od tego czy jest ona imperatywem czy też pozostaje w dyspozycji sędziego.
Zdaniem Rady obecna propozycja słusznie eliminuje uregulowania wyjęte z zakresu sędziowskiej uznaniowości, jednocześnie nie zmierza konsekwentnie do unicestwienia problemu.
Rada wskazuje, że pozostawienie możliwości orzeczenia konfiskaty mienia, wprawdzie w mniejszym stopniu, jednakowoż również istotnie, budzi wątpliwości co do ich zgodności z przywołanymi wzorcami konstytucyjnymi.
W proponowanym stanie prawnym adresat normy nie będzie miał informacji w zakresie precyzyjnie podanej reakcji sądu znajdującej oparcie w znanych i czytelnych kryteriach.
Zatem, w świetle powyższego, postulat de lege ferenda jest oczywisty; należy zrezygnować z instytucji przepadku pojazdu mechanicznego w okolicznościach kryminalizowanych w art. 44b § 1 k.k. i art. 178a § 5 k.k.

WP.420.35.2024
Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

Data wydarzenia: 09-05-24
Data końca wydarzenia: 09-05-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 maja 2024 r.

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (znak: DLPC-V.4190.8.2024), opiniuje projekt pozytywnie.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

WP.420.34.2024

Data wydarzenia: 09-05-24
Data końca wydarzenia: 09-05-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 maja 2024 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw przedstawionego przy piśmie Zastępcy Szefa kancelarii Sejmu z 20 marca 2024 r. (znak: SPS-WP.020.92.5.2024) opiniuje projekt negatywnie w zakresie w jakim projekt zakłada powiększenie katalogu czynów „przepołowionych” z uwagi na wartość niezgłoszonych do granicznej kontroli środków pieniężnych, nie przedstawiając przy tym w ocenie skutków regulacji ani w uzasadnieniu szczegółowej analizy wprowadzenia w życie takiego rozwiązania.
W pozostałym zakresie przedstawiony projekt pozostaje poza zakresem opiniowania przez Krajową Radę Sądownictwa wskazanym w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, gdyż nie dotyczy sądownictwa, sędziów i asesorów sądowych.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

WP.420.25.2024

Data wydarzenia: 09-05-24
Data końca wydarzenia: 09-05-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 maja 2024 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 25 marca 2024 r. (znak: DLUS-L4601.1.2024), opiniuje projekt pozytywnie nie zgłaszając uwag.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

WP.420.24.2024

Data wydarzenia: 09-05-24
Data końca wydarzenia: 09-05-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 maja 2024 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 23 marca 2024 r. (znak: DLUS-I.4601.129.2023), opiniuje projekt pozytywnie nie zgłaszając uwag.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

WP.420.23.2024