Data wydarzenia: 16-02-24

w sprawie uznania zasług Pana Wiesława Johanna
– sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
dla Krajowej Rady Sądownictwa

 

W związku z zakończeniem przez Pana Wiesława Johanna – sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku – sprawowania funkcji przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Krajowej Radzie Sądownictwa z dniem 25 stycznia 2024 roku, Krajowa Rada Sądownictwa wyraża uznanie oraz podziękowania za Jego długoletnią służbę i zaangażowanie na rzecz Rady.

 

UZASADNIENIE

Pan Wiesław Johann – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku – był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2015–2024. W skład Rady został powołany z dniem 30 września 2015 roku jako przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 27 kwietnia 2018 roku do 24 maja 2022 roku pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, kierując jej pracami. Z dniem 25 stycznia 2024 roku został odwołany z funkcji przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie.

Przez cały okres działalności w Krajowej Radzie Sądownictwa Pan sędzia Wiesław Johann aktywnie działał na jej rzecz, wyróżniając się pracowitością i zaangażowaniem. Wyrazem zaufania Rady wobec Pana sędziego było między innymi powierzenie Mu koordynowania wpływających do Rady skarg, wniosków i petycji, a także reprezentowania Rady na uroczystościach zakończenia aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz wręczania przez Prezydenta nominacji sędziowskich i asesorskich.

Z racji posiadania głębokiej wiedzy prawniczej, wieloletniego i zróżnicowanego doświadczenia zawodowego, a także znajomości zagadnień dotyczących sądownictwa, Jego udział w pracach Krajowej Rady Sądownictwa przyczyniał się do podejmowania kluczowych decyzji, które miały istotny wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Współpraca z Panem sędzią Wiesławem Johannem była także dla członków Rady źródłem inspiracji podczas dyskusji nad najważniejszymi sprawami dotyczącymi polskiego sądownictwa.

Krajowa Rada Sądownictwa z głębokim szacunkiem składa podziękowania Panu sędziemu Wiesławowi Johannowi za długoletnią służbę i zaangażowanie na rzecz Krajowej Rady Sądownictwa.

Data wydarzenia: 14-02-24
Data końca wydarzenia: 14-02-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 lutego 2024 r.

w przedmiocie projektu obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przedstawionym przy piśmie Wicedyrektora Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2023 r. (znak BL. 172.442.2023), opiniuje projekt pozytywnie nie zgłaszając do niego uwag.

WP.420.107.2023

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

Data wydarzenia: 02-02-24
Data końca wydarzenia: 02-02-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 2 lutego 2024 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową, przedstawionym przy piśmie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2024 r. (znak MON.DP~WUW.0210.210.2023/W W) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje go pozytywnie nie zgłaszając uwag.

WP.420.2.2024

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

Data wydarzenia: 09-01-24
Data końca wydarzenia: 09-01-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 stycznia 2024 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (B 800)

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, zmieniającym rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (B 800), przedstawionym razem z pismem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2023 r. (znak DLUS-II.4601.3.2023), opiniuje projekt negatywnie jako sprzeczny z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego dotyczącymi zasad kształtowania ustroju sądów i postępowania przed sądami.

I. Zagadnienia wstępne
Przekazany Radzie do zaopiniowania projekt sformułowany został wyraźnie w celu bezpośredniego naruszenia konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów (art. 178 Konstytucji), co jest sprzeczne także z standardami europejskimi oraz zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). Przedstawione propozycje zmian w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych stanowią zagrożenie dla podstawowych zasad ustrojowych państwa, godząc w prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Konsekwencją wejścia w życie przedmiotowych zmian może być naruszenie zasady bezpieczeństwa prawnego oraz zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Data wydarzenia: 15-12-23
Data końca wydarzenia: 15-12-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 grudnia 2023 r.
w przedmiocie autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (UD487)


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, przedstawionym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 7 grudnia 2023 r. (znak SPS-WP.020.1.5.9.2023), opiniuje projekt pozytywnie.

WP.402.79.023

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF