Data wydarzenia: 01-03-24
Data końca wydarzenia: 01-03-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 1 marca 2024 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, przekazanym przy piśmie Szefa Kancelarii Sejmu z 26 lutego 2024 r. (znak: SPS-WP.020.68.5.2024), opiniuje projekt pozytywnie nie zgłaszając uwag w zakresie w jakim projekt dotyczy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r- Kodeks cywilny, ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie oraz z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
W pozostałym zakresie przedstawiony projekt pozostaje poza zakresem opiniowania przez Krajową Radę Sądownictwa wskazanym w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, gdyż nie dotyczy sądownictwa, sędziów i asesorów sądowych.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

WP.420.12.2024

Data wydarzenia: 01-03-24
Data końca wydarzenia: 01-03-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 1 marca 2024 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 29 stycznia 2024 r. (znak: DPG-II.412.7.2023), opiniuje projekt pozytywnie nie zgłaszając uwag.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

WP.420.4.2024

Data wydarzenia: 29-02-24
Data końca wydarzenia: 29-02-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 29 lutego 2024 r.
w przedmiocie prezydenckiego projektu rozporządzeniu zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z prezydenckim projektem rozporządzeniu zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych, przedstawionym przy piśmie Sekretarza  stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16 lutego 2024 r. (znak BPU.120.2.2024.DK), opiniuje projekt pozytywnie i nie zgłasza do niego uwag.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

WP.420.9.2024

Data wydarzenia: 14-02-24
Data końca wydarzenia: 14-02-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 lutego 2024 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyznaczenia jednego sądu rejonowego i jednego sądu okręgowego właściwych do rozpoznawania spraw w europejskim postępowaniu nakazowym oraz w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń wszczętych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego te postępowania


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyznaczenia jednego sądu rejonowego i jednego sądu okręgowego właściwych do rozpoznawania spraw w europejskim postępowaniu nakazowym oraz w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń wszczętych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego te postępowania, przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2024 r. (znak: DLPC-V.4190.13.2023; nr w wykazie prac legislacyjnych: A520), opiniuje projekt pozytywnie nie zgłaszając do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.7.2024

Data wydarzenia: 15-02-24
Data końca wydarzenia: 15-02-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
o Krajowej Radzie Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przekazanym w dniu 12 stycznia 2024 r. do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości (znak: DLUS-II.440.1.2024; nr w wykazie prac legislacyjnych: UD6), opiniuje projekt negatywnie jako sprzeczny z fundamentalnymi konstytucyjnymi zasadami polskiego porządku prawnego, tj. z art. 2, art. 4, art. 178, art. 144 ust. 3 pkt. 17 Konstytucji RP oraz art. 179 z art. 187 ust.1 pkt 2, art. 60 z art. 32 Konstytucji RP i art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.