Data wydarzenia: 10-01-23

w sprawie środków tymczasowych (interim measures) zastosowanych w skargach rozpoznawanych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka:


- Leszczyńska-Furtak p. Polsce (skarga nr 39471/22),

- Gregajtys p. Polsce (skarga nr 39477/22),

- Piekarska-Drążek p. Polsce (skarga nr 44068/22).

Data wydarzenia: 10-01-23

w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 22-12-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej

Data wydarzenia: 22-12-22

w przedmiocie projektów rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

– zmieniającego rozporządzenie – Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego,

– zmieniającego rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (WO-420.140.2022, BPU.076.21.2022)

Data wydarzenia: 22-12-22

w przedmiocie zgłoszonych poprawek poselskich do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2650), w zakresie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.