Data wydarzenia: 19-05-23
Data końca wydarzenia: 19-05-23

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa

z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie okoliczności związanych z badaniem niezawisłości i niezależności sędziego w związku z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2023 r. sygn. akt III CB 6/23

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

 

Data wydarzenia: 20-04-23
Data końca wydarzenia: 20-04-23

OPINIA

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 950)

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 950), przekazanym w dniu 6 kwietnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (znak: BPS.DKS.KU.0401.9.2023), nie zgłasza uwag do projektu.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

Data wydarzenia: 21-04-23
Data końca wydarzenia: 21-04-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 21 kwietnia 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (DLUS-I.4601.17.2023)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (DLUS-I.4601.17.2023), przekazanym w dniu 13 kwietnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, nie zgłasza uwag do projektu.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

Data wydarzenia: 21-04-23
Data końca wydarzenia: 21-04-23

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

W związku z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie sygn. akt K 25/20 oceny zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących immunitetu sądowego państwa obcego w zakresie zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości, Krajowa Rada Sądownictwa wskazuje na doniosłość zagadnienia immunitetu sądowego państwa obcego w sprawach dotyczących zobowiązań deliktowych z tytułu zbrodni międzynarodowych, chroniącego przed pozwaniem przed sąd polski.
Krajowa Rada Sądownictwa dostrzega istnienie we współczesnych stosunkach międzynarodowych rozróżnienia działań władczych państw, związanych z wykonywaniem suwerenności (de iure imperii) od działań o charakterze prywatnoprawnym (de iure gestionis).
Dualizm działań państwa w stosunkach międzynarodowych prowadzi do konieczności ustalenia relacji pomiędzy wartością związaną z potrzebą przestrzegania norm zwyczaju międzynarodowego ukierunkowanego na zagwarantowanie suwerenności państw i dążenia do utrzymania między państwami przyjaznych stosunków a wartością kreowaną wymogiem poszanowania nienaruszalnych praw człowieka – w tym statuowanej w art. 30 Konstytucji zasadzie poszanowania godności – które stanowią fundamentalne podstawy nie tylko polskiego porządku prawnego, ale także prawa międzynarodowego.
Jedną z najważniejszych gwarancji zasady poszanowania godności człowieka jest prawo do sądu określone w art. 45 Konstytucji, będące zarówno osobistym, publicznym prawem podmiotowym, jak i podstawowym środkiem ochrony konstytucyjnych wolności i praw. Prawo do sądu zawiera skierowaną wobec ustawodawcy dyrektywę zobowiązującą ustawodawcę do zakazu zamykania lub nadmiernego ograniczania dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
W Rzeczypospolitej Polskiej istnieje szereg grup społecznych pozbawionych możliwości dochodzenia przed polskimi sądami odszkodowania należnego od obcego państwa z tytułu zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości na skutek uznawania istnienia immunitetu jurysdykcyjnego obcego państwa, co godzi w wymienione wyżej wartości i przesądza o wadze i doniosłości społecznych skutków oceny zgodności z Konstytucją wymienionych przepisów.
Krajowa Rada Sądownictwa zauważa, że o roszczeniach majątkowych wynikłych ze zdarzeń wojennych rozstrzyga się w traktatach pokojowych, zmierzających do całościowego – w skali międzynarodowej i indywidualnej – uregulowania następstw konfliktu wojennego.
W sytuacji braku regulacji odpowiedzialności odszkodowawczej państwa agresora i niechęci do zawarcia traktatu normującego sposób wypłaty odszkodowań w sprawach indywidualnych, brak jest podstaw do przyjęcia nakazu respektowania immunitetu pozwanego państwa na podstawie norm zwyczajowych prawa międzynarodowego.
Wprowadzenie zasady powszechnej represji za zbrodnie międzynarodowe, zapoczątkowane pracami polskiego prawnika Rafała Lemkina, jednoznacznie stanowiło wyłom w zasadzie immunitetu państwa i przedstawicieli jego władz. Należy zatem poddać w wątpliwość obowiązywanie immunitetu państwa w sprawie cywilnej odszkodowawczej, stanowiącej przecież jedynie element szerszej odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości.
Krajowa Rada Sądownictwa przedstawia powyższe stanowisko w sprawie, licząc, iż rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, z poszanowaniem zasady godności ludzkiej, pozwoli na zapewnienie realnej ochrony praw ofiar zbrodni międzynarodowych w polskim systemie prawa.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

Data wydarzenia: 21-04-23
Data końca wydarzenia: 21-04-23

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

w sprawie niedopuszczalności prowadzenia działalności politycznej przez środowiska sędziowskie

Krajowa Rada Sądownictwa jako organ konstytucyjny stojący na straży niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów, po zapoznaniu się z wystąpieniami przedstawicieli Stowarzyszenia Polskich Sędziów lustitia w trakcie odbywającego się w dniach 14-16 kwietnia 2023 r. XXIX Zebrania Delegatów stwierdza, że działalność stowarzyszenia przekracza zakreślone normą art. 178 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ograniczenia stanowiące, że Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Działalność części członków Stowarzyszenia lustitia, którzy jako „sukces" określają doprowadzenie do sytuacji destabilizacji państwa polskiego oraz wzywają organy instytucji unijnych do wdrażania względem Państwa polskiego procedur naruszeniowych i nakładania kar finansowych stanowi nie tylko zagrożenie dla obywateli ale również jest przykładem niedopuszczalnej i sprzecznej ze statutem stowarzyszenia działalności politycznej identycznej z działalnością typową dla partii politycznych.
Krajowa Rada Sądownictwa wzywa tym samym sędziów, członków Stowarzyszenia, do zdystansowania się od sprzecznych z prawem zachowań jego kierownictwa.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF