Data wydarzenia: 28-01-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Data wydarzenia: 28-01-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 61)

Data wydarzenia: 24-01-20

w związku z uchwałą składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.

Data wydarzenia: 24-01-20

w przedmiocie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Data wydarzenia: 10-01-20

w przedmiocie ustawy z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 69, druk senacki nr 30)