Data wydarzenia: 07-07-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
– Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego

Data wydarzenia: 17-06-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Data wydarzenia: 17-06-20

w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:

w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego
w postępowaniu karnym, w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym oraz w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

 

Data wydarzenia: 17-06-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury

Data wydarzenia: 17-06-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko